What’s New

Follow the latest updates to the Thai Tax and Accounting Laws here.

Must try at Bangkok

International Proficiency Service with Local PriceFor any questions, queries or advice about our tax and accounting services, please do not hesitate to contact us.© 2020 Optimum Accounting Services Co., Ltd. All rights reserved.

รีวิวโปรแกรมบัญชีออนไลน์ (Cloud Accounting Software)

เปรียบเทียบการใช้งาน PEAK Account / Flow Account / XERO อย่างที่ทราบกันดีว่าปัจจุบัน ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กหันมาให้ความสนใจกับระบบบัญชีกันมากขึ้น เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องความถูกต้องของภาษี...

วิธีแจ้งขอยื่นประชุมประจำปีล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์ COVID19 สำหรับงบการเงินปี 2562

เป็นปกติประจำรอบที่ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดให้ทุกบริษัทต้องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงิน ภายใน 4 เดือน นับแต่วันที่สิ้นรอบปีบัญชี แต่เนื่องจากความไม่ปกติเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID19 ส่งผลให้กรมพัฒน์ฯ ออกประกาศเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563...

New Thailand Personal Income

New Thailand Personal Income Tax Scheme Effective Since Year 2017 Revenue Department has announced new tax scheme for personal income tax on 20 April 2016 and effective since January 2017. The new tax scheme increases several items of personal allowances and adjust...

International Proficiency Service

with Local Price

For any questions, queries or advice about our tax
and accounting services,
please do not hesitate to contact us.

Optimum Accounting Services Co., Ltd.

Phone: +662 636 3464

Fax: +662 636 3466

info@optimumacc.com

© 2020 Optimum Accounting Services Co., Ltd. All rights reserved.