รีวิวโปรแกรมบัญชีออนไลน์ (Cloud Accounting Software)

รีวิวโปรแกรมบัญชีออนไลน์ (Cloud Accounting Software) เปรียบเทียบการใช้งาน PEAK Account / Flow Account / XERO อย่างที่ทราบกันดีว่าปัจจุบัน ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กหันมาให้ความสนใจกับระบบบัญชีกันมากขึ้น...

วิธีแจ้งขอยื่นประชุมประจำปีล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์ COVID19 สำหรับงบการเงินปี 2562

วิธีแจ้งขอยื่นประชุมประจำปีล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์ COVID19 สำหรับงบการเงินปี 2562 เป็นปกติประจำรอบที่ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดให้ทุกบริษัทต้องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงิน ภายใน 4 เดือน นับแต่วันที่สิ้นรอบปีบัญชี...

New Thailand Personal Income

New Thailand Personal Income New Thailand Personal Income Tax Scheme Effective Since Year 2017 Revenue Department has announced new tax scheme for personal income tax on 20 April 2016 and effective since January 2017. The new tax scheme increases several items of...