รีวิวโปรแกรมบัญชีออนไลน์ (Cloud Accounting Software)

เปรียบเทียบการใช้งาน PEAK Account / Flow Account / XERO

อย่างที่ทราบกันดีว่าปัจจุบัน ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กหันมาให้ความสนใจกับระบบบัญชีกันมากขึ้น เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องความถูกต้องของภาษี และการจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความถูกต้องของรายงานทางบัญชี

ผู้บริหารหลายท่านถึงกับลงทุนเรียนคอร์สออนไลน์เพื่อทำความเข้าใจกับระบบบัญชี เพื่ออ่านงบการเงินอย่างง่ายได้ หรือบางคนถึงกับพยายามที่จะทำบัญชีด้วยตัวเอง

อย่างไรก็ตามการทำบัญชีแบบมืออาชีพคงไม่ง่ายนัก และคงไม่สามารถทำได้ในระยะเวลาการเรียนสั้นๆ แต่ต้องสะสมประสบการณ์ในการทำงานสายวิชาชีพอันยาวนาน แต่หากว่าผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญของงานบัญชี และอยากจัดการงานบัญชีบางส่วนด้วยตัวเอง เพื่อประหยัดค่าทำบัญชีบางส่วนหรือเพื่อจัดการงานธุรการบางส่วน ปัจจุบันก็มีโปรแกรมบัญชีมากมายออกมาในตลาดเพื่อตอบโจทย์งานธุรการบัญชีเหล่านั้น ทั้งระบบ ออนไลน์ (Cloud Accounting Software) และ ออฟไลน์ (offline)

สำหรับเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต ณ จุดนี้ทุกคนก็คงยอมรับกันแล้วว่า การทำบัญชีในระบบคลาวด์ น่าจะตอบโจทย์มากกว่า เพราะสามารถทำที่ได้ก็ได้ ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาต่ำ และไม่มีค่าแรกเข้า หรือค่าวางระบบใดๆ

ทีนี้มาถึงคำถามที่ว่า โปรแกรมไหนที่เหมาะกับธุรกิจของเรา

วันนี้ทางเราขอนำเสนอการเปรียบเทียบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ยอดนิยมที่บริษัทในไทยกำลังให้ความสนใจ ทั้ง 3 ระบบดังนี้

 1. PEAK Account
 2. Flow Account
 3. XERO

 ข้อมูลที่ใช้นำมาเปรียบเทียบคือข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563

Software

1. Dashboard

2.ทีมพัฒนา

ประเทศไทย

ประเทศไทย

นิวซีแลนด์ 

3. จำนวนผู้ใช้งานสูงสุด

10 คน

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

4. ภาษาที่รองรับ

ไทย-อังกฤษ

ไทย-อังกฤษ

อังกฤษ

5. การตั้งค่ายอดยกมา

ไม่สามารถใส่ยอดยกมาได้ ต้องบันทึกที่สมุดรายวันทั่วไป (JV) เพื่อตั้งยอดยกมา

สามารถตั้งค่ายอดยกมาได้

ไม่สามารถใส่ยอดยกมาได้ ต้องบันทึกที่สมุดรายวันทั่วไป (JV) เพื่อตั้งยอดยกมา

6. การตั้งค่ารูปแบบเอกสาร

ไม่สามารถ customize ได้แต่รูปแบบที่โปรแกรมตั้งมา เหมาะสมตามรูปแบบที่สรรพากรกำหนดอยู่แล้ว

แบบ default ที่กำหนดมา รูปแบบสวยงาม แยก VAT ออกมาแสดงตามที่สรรพากรกำหนด แสดงรายการหัก ณ ที่จ่ายได้

ไม่สามารถ customize ได้แต่รูปแบบที่โปรแกรมตั้งมา เหมาะสมตามรูปแบบที่สรรพากรกำหนดอยู่แล้ว

แบบ default ที่กำหนดมา รูปแบบสวยงาม แยก VAT ออกมาแสดงตามที่สรรพากรกำหนด แสดงรายการหัก ณ ที่จ่ายได้

สามารถ customize ได้ อย่างไรก็ตามไม่สามารถออกเอกสาร invoice/ tax invoice /receipt ในภาษาไทยตามรูปแบบที่สรรพากรกำหนดได้

7. สกุลเงินต่างประเทศ

มีสกุลเงินต่างประเทศให้เลือก โดยอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทยย้อนหลัง 1 วัน หรือสามารถเลือกกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเองได้

ไม่สามารถเลือกสกุลเงินต่างประเทศในการบันทึกบัญชี หรือออกเอกสารต่างๆได้

มีสกุลเงินต่างประเทศให้เลือกเพื่อสามารถใช้ในการบันทึกบัญชีและออกเอกสารต่างๆได้ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของ xero.com หรือสามารถเลือกกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเองได้

8. ขั้นตอนการออกเอกสาร

เริ่มต้นที่ ใบเสนอราคา > ใบแจ้งหนี้ > ใบเสร็จรับเงินไม่สามารถสร้างใบเสร็จรับเงินรวมสำหรับใบแจ้งหนี้หลายรายการได้ ต้องออกใบเสร็จรับเงินสำหรับแต่ละใบแจ้งหนี้ (1:1 เท่านั้น)

สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ โดยไม่ออกใบเสนอราคาได้

เริ่มต้นที่ ใบเสนอราคา > ใบแจ้งหนี้ > ใบเสร็จรับเงิน สามารถสร้างใบเสร็จรับเงินรวมสำหรับใบแจ้งหนี้หลายรายการได้

สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ โดยไม่ออกใบเสนอราคาได้

เริ่มต้นที่ ใบเสนอราคา > ใบแจ้งหนี้ > ใบเสร็จรับเงิน

สามารถสร้างใบเสร็จรับเงินรวมสำหรับใบแจ้งหนี้หลายรายการได้

สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ โดยไม่ออกใบเสนอราคาได้

9. ระบบเงินเดือน

ไม่มีระบบเงินเดือน

มีระบบเงินเดือนเป็นการบริหารค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน สามารถบริหารจัดการฐานข้อมูลพนักงานและเงินเดือนได้

ไม่มีฟังก์ชั่นในการช่วยคำนวนภาษีเงินได้ส่วนบุคคลของพนักงาน

สามารถออกสลิปเงินเดือนได้ ทั้งแบบ PDF ส่ง email และ carbon slip

ไม่มีระบบเงินเดือน

10. รายงานต่างๆ

สามารถเรียกรายงานทางบัญชีได้

 • งบแสดงฐานะการเงิน
 • งบกำไรขาดทุน
 • งบทดลอง
 • รายงานสำหรับผู้บริหารส่งอัตโนมัติให้แก่ผู้บริหารทุกสัปดาห์ เช่นสรุปยอดขาย เงินสดคงเหลือ ค่าใช้จ่าย รายงานลูกหนี้ เจ้าหนี้คงค้าง

รายงานทางด้านภาษี

 • ภาษีซื้อ ภาษีขาย
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

แบบฟอร์ม 50 ทวิ เพื่อส่งให้ผู้ให้บริการ (supplier)

สามารถเรียกรายงานทางบัญชีได้

 • งบแสดงฐานะการเงิน
 • งบกำไรขาดทุน
 • งบทดลอง
 • รายงานสำหรับผู้บริหาร เช่น สรุปยอดซื้อขาย ค่าใช้จ่าย
 • รายงานเงินเดือน/ ค่าจ้าง
 • รายงานอายุลูกหนี้ เจ้าหนี้

รายงานทางด้านภาษี

 • ภาษีซื้อ ภาษีขาย
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

แบบฟอร์ม 50 ทวิ เพื่อส่งให้ผู้ให้บริการ (supplier)

สามารถเรียกรายงานทางบัญชีได้

 • งบแสดงฐานะการเงิน
 • งบกำไรขาดทุน
 • งบทดลอง งบทดลองแสดงยอดคงเหลือในรอบที่ระบุเท่านั้น ไม่แสดงยอดยกมา
 • รายงานสำหรับผู้บริหาร เช่น สรุปยอดซื้อขาย ค่าใช้จ่าย
 • รายงานเงินเดือน/ ค่าจ้าง
 • รายงานอายุลูกหนี้ เจ้าหนี้

 X ไม่มีรายงานทางภาษี เนื่องจากโปรแกรมไม่ได้พัฒนาในประเทศไทย

11. ผังบัญชี

มีผังมาตรฐานกำหนดมาให้

สามารถเพิ่ม account code ได้

ไม่สามารถ กำหนด account code ได้เอง ระบบจะรันอัตโนมัติ

มีผังมาตรฐานกำหนดมาให้

สามารถกำหนด หรือแก้ไข account code ได้ แต่สามารถสร้างได้เฉพาะบัญชีย่อยเท่านั้น

มีผังมาตรฐานกำหนดมาให้ ตามลักษณะของธุรกิจแต่ละประเภทที่เลือกตั้งแต่ตั้งค่าบริษัทครั้งแรก

สามารถกำหนดผังบัญชีใหม่ แก้ไข code ได้อย่างอิสระ สามารถ import account code chart เข้าในระบบได้

12. Package ทดลองใช้ฟรี

มีใช้ฟรี 30 วัน

package ใช้ฟรีตลอดชีพ สำหรับงานออกเอกสารออนไลน์ (เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบวางบิล ใบเสนอราคา) ไม่เกิน 20 รายการต่อเดือน ไม่มีระบบบัญชี

มีใช้ฟรี 30 วัน

package ใช้ฟรีตลอดชีพ สำหรับงานออกเอกสารออนไลน์ (เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบวางบิล ใบเสนอราคา) ไม่มีระบบบัญชี แต่สามารถเรียกสรุปรายงานภาษีขายได้ และไม่จำกัดจำนวนเอกสาร

มีใช้ฟรี 30 วัน

13. ราคาค่าบริการเริ่มต้นรายเดือน

500 บาทสำหรับ package Basic

165 บาทต่อเดือน สำหรับ package FlowAccount Premium

$ 20 ต่อเดือน (ราคาอาจมีความคลาดเคลื่อนสำหรับแต่ละประเทศ)

ข้อมูลที่นำเสนอข้างต้นดังกล่าวเป็นข้อมูลพื้นฐานบางส่วนจากประสบการณ์ใช้งานของผู้เขียนเอง และจากข้อมูลอ้างอิงที่ประกาศในเวปไซค์ของแต่ละโปรแกรม ทั้งนี้ผู้ประกอบการควรศึกษาข้อมูลเชิงลึกอื่นเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมทางบัญชี เพื่อให้เหมาะกับลักษณธุรกิจ และฟังก์ชั่นการใช้งานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ

หากท่านเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหา Accounting Software สำหรับกิจการ ทางบริษัท ออพติมั่ม แอ็คเคาท์ติ้ง เซอร์วิส ยินดีให้คำปรึกษา และบริการวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการทางด้านบัญชีและภาษี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกอบการและผู้บริหารทุกท่าน สนใจติดต่อ 02 6363464  

International Proficiency Service

with Local Price

For any questions, queries or advice about our tax
and accounting services,
please do not hesitate to contact us.

Optimum Accounting Services Co., Ltd.

Phone: +662 636 3464

Fax: +662 636 3466

info@optimumacc.com

© 2020 Optimum Accounting Services Co., Ltd. All rights reserved.